Thủ tục 11. Rút bớt học phần

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ thủ tục

Đơn xin rút học phần (mẫu số 11, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học kiểm tra tính hợp lý của việc rút học phần, chủ trì xử lý và trả kết quả qua email cho sinh viên và cho Bộ phận một cửa.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.