Thủ tục 15. Đổi địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin đổi địa điểm thực tập (mẫu số 15, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Giấy đi đường, quyết định đi thực tập đã cấp.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn;

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học chủ trì phối hợp với khoa chuyên môn xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây