Thủ tục 16. Làm đồ án tốt nghiệp

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp (mẫu số 16, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Công lệnh, quyết định đi thực tập tốt nghiệp.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học chủ trì phối hợp với khoa chuyên môn xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.