Thủ tục 17. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (dành cho sinh viên bảo vệ sớm hoặc chậm)

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin bảo vệ đồ án tốt nghiệp (mẫu số 17, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Quyết định được làm đồ án tốt nghiệp.

- Giấy thanh toán ra trường.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học kiểm tra điều kiện bảo vệ tốt nghiệp, xác nhận số tháng sinh viên phải nộp lệ phí bảo vệ chậm (nếu có) và chuyển đơn cho Phòng Kế hoạch Tài chính (thời gian xử lý tối đa 1 ngày làm việc).

- Phòng Kế hoạch tài chính kiểm tra, xác nhận số tiền lệ phí sinh viên phải nộp và thông báo cho sinh viên để hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) (thời gian xử lý tối đa 1 ngày làm việc). Ngay sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Kế hoạch tài chính xác nhận và trả đơn

- Phòng Đào tạo Đại học ra Quyết định và trả kết quả cho Bộ phận một cửa (thời gian xử lý tối đa 02 ngày làm việc)

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết

04 ngày làm việc (đối với sinh viên hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn).

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.