Thủ tục 21. Cấp lại mật khẩu đăng ký học phần

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ thủ tục

Đơn xin cấp lại mật khẩu học phần đăng ký môn học (mẫu số 21, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa).

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ, chuyển Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học xử lý và trả kết quả qua email cho sinh viên và cho Bộ phận một cửa.

3. Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.