Thủ tục 24. Xác nhận làm thẻ xe buýt

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xác nhận làm thẻ xe buýt (lấy mẫu xác nhận làm thẻ xe buýt tại trạm bán vé xe buýt, điền đầy đủ thông tin theo mẫu).

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày sau khi nhận đơn.