Thủ tục 31. Đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Giấy thông báo và yêu cầu trả tiền bảo hiểm (mẫu số 31, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường);

- Giấy đề nghị chuyển khoản (mẫu 31a, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa);

- Biên bản tai nạn có xác nhận của các bên liên quan;

- Giấy ra viện, bản sao bệnh án;

- Bản photo thẻ Bảo hiểm thân thể kèm bản chính để đối chiếu;

- Bản photo chứng minh thư;

- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan (nếu có);

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên chủ trì xử lý và chuyển phát nhanh tất cả các giấy tờ của sinh viên đến Công ty Bảo hiểm.

- Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc Công ty Bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm cho sinh viên theo đúng quy định; lưu vào Sổ theo dõi chi trả BHTT.

3. Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết của Công ty BHTT (dự kiến 30 ngày làm việc) + 03 ngày làm việc (xử lý hồ sơ nội bộ).

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.