Thủ tục 33. Xác nhận điểm rèn luyện

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện (mẫu số 33, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa);

- Thẻ sinh viên (để đối chiếu).

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việckể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.