Thủ tục 34. Xin hoãn thi kết thúc học phần

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần (mẫu số 34, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa);

- Giấy tờ, minh chứng, lý do để hoãn thi kèm theo (VD : Hồ sơ bệnh án...)

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học hoặc Phòng ĐBCLGD tùy theo môn xin hoãn thi là khảo thí hay không.

- Phòng Đào tạo Đại học hoặc Phòng ĐBCLGD xử lý và trả kết quả qua email cho sinh viên và cho Bộ phận một cửa.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây