Thủ tục 38: Thanh toán tiền học phí (đóng dư) cho người học

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin hoàn học phí (Mẫu số 38, phụ lục II lấy tại bộ phận một cửa hoặc tải file từ cổng thông tin điện tử của Trường, mục Bộ phận một cửa)

- Biên lai thu học phí bản gốc hoặc sao kê giao dịch nộp học phí qua ngân hàng của người học.

- Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân (bản phô tô) của người học.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại Giấy hẹn

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phòng Kế hoạch Tài chính kiểm tra chứng từ, liên hệ và chi tiền cho người học. Khi lên lấy tiền người học mang theo Giấy hẹn và Thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân bản gốc để đối chứng. Phòng Kế hoạch Tài chính xác nhận vào Giấy hẹn và gửi trả Bộ phận một cửa lưu sổ kết quả giải quyết.

3. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ.