Thủ tục 5. Nhập học trở lại đối với sinh viên nghỉ học tạm thời

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

 - Đơn xin nhập học trở lại (mẫu số 5, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Quyết định được nghỉ học tạm thời.

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết          

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn;

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học xử lý và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn.

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây