Thủ tục 8. Nghỉ học tạm thời

Hồ sơ, thủ tục

1. Hồ sơ, thủ tục

- Đơn xin nghỉ học tạm thời (mẫu số 8, Phụ lục II; lấy tại Bộ phận một cửa; hoặc có thể tải file mềm từ cổng thông tin điện tử của Nhà trường, mục Bộ phận một cửa; điền thông tin và có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan trừ các đơn vị trong Trường).

- Photo hồ sơ bệnh án (nếu xin nghỉ do ốm đau, tai nạn…).

Thời gian giải quyết

2. Quy trình giải quyết

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, nhận lại giấy hẹn.

- Bộ phận một cửa kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Phòng Đào tạo Đại học.

- Phòng Đào tạo Đại học kiểm tra, xác nhận và chuyển đơn cho Phòng Kế hoạch Tài chính (thời gian xử lý tối đa 1 ngày làm việc).

- Phòng Kế hoạch tài chính kiểm tra, xác nhận tình trạng học phí và thông báo cho sinh viên để hoàn thành nghĩa vụ học phí (nếu có) (thời gian xử lý tối đa 1 ngày làm việc). Ngay sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ, Phòng Kế hoạch tài chính xác nhận và trả đơn

- Phòng Đào tạo Đại học ra Quyết định và trả kết quả cho Bộ phận một cửa (thời gian xử lý tối đa 02 ngày làm việc)

- Bộ phận một cửa trả kết quả cho sinh viên.

3. Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc (đối với sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời hạn)

Biểu mẫu

Download biểu mẫu tại đây.