Hoàn thiện công nghệ chế tạo bộ thiết bị và quy trình trám xi măng khô trong các lỗ khoan thăm dò khoáng sản rắn bị mất nước rửa

05/10/2016

Lĩnh vực nghiên cứu: Dầu khí
 
Mục tiêu
Mục tiêu: - Góp phần tăng cường và phát triển ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực khoan thăm dò khoáng sản rắn. - Chế tạo và thử nghiệm bộ thiết bị bơm trám xi măng khô, lựa chọn đơn pha chế vật liệu trám và xây dựng quy trình công nghệ sử dụng thiết bị trám xi măng khô ngăn ngừa, phòng chống mất nước trong các lỗ khoan thăm dò khoáng sản rắn. Tạo điều kiện áp dụng công nghệ trám xi măng khô phòng chống mất nước, tiêu hao dung dịch trong các lỗ khoan thăm dò nói chung và các lỗ khoan thăm dò khoáng sản rắn nói riêng ở các doanh nghiệp thăm dò địa chất. Góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và đào tạo đội ngũ công nhân khoan lành nghề trong lĩnh vực công nghệ trám xi măng khô.
Nội dung
Nội dung: Năm 2007: - Chế tạo thử 15 bộ thiết bị bơm trám xi măng khô (phối hợp với 2 - 3 doanh nghiệp thăm dò địa chất). - Viết tài liệu hướng dẫn: Quy trình chế tạo bộ thiết bị; đơn pha chế vật liệu xi măng trám; tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ thiết bị trám và quy trình công nghệ trám dùng cho Xí nghiệp Địa chất - Trắc địa Cẩm Phả và Đông Triều thuộc Công ty Địa chất Mỏ Quảng Ninh và một số xí nghiệp khoan thăm dò thuộc Cục Địa chất Việt Nam khi có nhu cầu. - Đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề (khoảng 60 người cho các doanh nghiệp địa chất) trong phạm vi sử dụng bộ thiết bị và quy trình công nghệ trám xi măng khô phòng chống mất nước trong các lỗ khoan thăm dò khoáng sản rắn. - Chuyển giao công nghệ chế tạo thiết bị; quy trình công nghệ trám xi măng khô cho một số doanh nghiệp thăm dò khoáng sản rắn. - Tham gia đào tạo từ 5-7 sinh viên chuyên ngành khoan thăm dò khoáng sản rắn của Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hành và nghiên cứu đề tài, làm luận văn tốt nghiệp trong lĩnh vực triển khai dự án, v.v.
Kết quả cần đạt
Năm 2007: - 15 bộ thiết bị trám xi măng khô. - Tài liệu hướng dẫn quy trình chế tạo bộ thiết bị; đơn pha chế vật liệu xi măng trám; tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ thiết bị trám và quy trình công nghệ trám. - Hướng dẫn từ 5-7 sinh viên chuyên ngành khoan thăm dò khoáng sản rắn của Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hành và nghiên cứu đề tài, làm luận văn tốt nghiệp trong lĩnh vực triển khai dự án . - Tổng kết dự án