Giai đoạn 2016-2020

03/06/2020

Kết quả chuyển giao KHCN của các đề tài các cấp giai đoạn 2016-2020

STT Đề tài, mã số Chủ nhiệm 

Kết quả

chuyển giao

Bên nhận chuyển giao Tải xuống
1 Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, ứng  phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, CTB-2012-02. PGS.TS Trần Đình Kiên

- Báo cáo tổng kết chương trình

- Cơ sở dữ liệu: Địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, vật liệu xây dựng

- 03 Bản đồ quy hoạch tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình

- Báo cáo tổng kết của 07 đề tài thuộc chương trình

- Sở Khoa học và Công  nghệ tỉnh Hải Phòng

Sở Khoa học và Công  nghệ tỉnh Quản Ninh

- Sở Khoa học và Công  nghệ tỉnh Nam Định

Tại đây
2 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp laser Lidar trong môi trường XON khí mở than 14/2011/HĐ.NĐT  TS Bùi Thị Thanh Lan Hệ LIDAR VF đo đạc son khí phục vụ hoạt động Khoa học và công nghệ và công bố công trình khoa học Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh Tại đây
3 Phần mềm iGeo Trans TS Trần Trung Chuyên

- Tên sản phẩm nhượng quyền: phần mềm iGeo Trans

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1579/2019/QTG tại Cục Bản quyền tác giả

- Ứng dụng đám mây trên smartphone giúp giải quyết các vấn đề phổ biến trong định vị GPS/GIS và thu thập dữ liệu thực địa của người dùng bằng cách sử dụng iPhone hoặc iPad

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tại đây

Phòng KHCN