1. Nhóm nghiên cứu mạnh "Địa kỹ thuật, vật liệu và phát triển bền vững"

31/05/2018

Tên nhóm: Địa kỹ thuật, vật liệu và phát triển bền vững (Geotechnical Engineering, Construction Materials and Sustainability - GCMS)

2. Nhóm nghiên cứu mạnh "Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái đất"

30/05/2018

Tên nhóm: Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái đất (Informatice technology and Applications for Earth Sciences - ITAES)

3. Nhóm nghiên cứu "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Trắc địa - Bản đồ"

29/05/2018

Tên nhóm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Trắc địa - Bản đồ (Artificial Intelligence in Geomatics-AIG)