19. Nhóm nghiên cứu "Quản lý tài nguyên và Môi trường" - NREM

21/07/2023

Tên nhóm: "Quản lý tài nguyên và Môi trường" (tên Tiếng Anh : Natural Resources and Environmental Management; tên viết tắt: NREM). Ngày thành lập: 23/6/2023

18. Nhóm nghiên cứu mạnh "Máy, thiết bị và công trình công nghiệp" - CIME

21/07/2023

Tên nhóm: "Máy, thiết bị và công trình công nghiệp" (tên Tiếng Anh : Construction, Industrial Machinery and Equipment; tên viết tắt: CIME). Ngày thành lập: 08/5/2023

17. Nhóm nghiên cứu "Quản lý đất đai và Công nghệ địa chính phục vụ phát triển bền vững" - MTS

21/07/2023

Tên nhóm: "Quản lý đất đai và Công nghệ địa chính phục vụ phát triển bền vững" (tên Tiếng Anh : Land Management and Cadastral Technology for Sustainable Development; tên viết tắt: MTS). Ngày thành lập: 08/5/2023

16. Nhóm nghiên cứu "Công nghệ Địa tin học trong Khoa học Trái đất" - GES

21/07/2023

Tên nhóm: "Công nghệ Địa tin học trong Khoa học Trái đất" (tên Tiếng Anh : Geomatics in Earth Sciences; tên viết tắt: GES). Ngày thành lập: 08/5/2023

15. Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu các quá trình hóa học xanh" - HUMG-GCP

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu các quá trình hóa học xanh" (tên Tiếng Anh : Investigation on green chemical processes; tên viết tắt: HUMG-GCP). Ngày thành lập: 11/5/2022

14. Nhóm nghiên cứu "Nghiên cứu về vật liệu tiên tiến trong xúc tác và hấp phụ" - AMCA

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu về vật liệu tiên tiến trong xúc tác và hấp phụ" (tên Tiếng Anh : Advanced Materials for Catalyst and Adsorption; tên viết tắt: AMCA). Ngày thành lập: 11/5/2022

13. Nhóm nghiên cứu "Nghiên cứu Dầu khí tích hợp" - IPR

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu Dầu khí tích hợp" (tên Tiếng Anh : Intergrated Petroleum Engineering; tên viết tắt: IPR). Ngày thành lập: 11/5/2022

12. Nhóm nghiên cứu "Bể, địa tầng và quá trình trầm tích" - BSSP

30/05/2022

Tên nhóm: "Bể, địa tầng và quá trình trầm tích" (tên Tiếng Anh: Basin, Stratigraphy and Sedimentary processes; tên viết tắt: BSSP). Ngày thành lập: 11/5/2022

11. Nhóm nghiên cứu "Nghiên cứu phát triển công nghệ quản lý và phân tích dữ liệu không gian địa lý" - GMA

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu phát triển công nghệ quản lý và phân tích dữ liệu không gian địa lý" (tên Tiếng Anh : Research and Development of Geospatial Data Management and Analysis Techniques; tên viết tắt: GMA). Ngày thành lập: 11/5/2022

10. Nhóm nghiên cứu "Xử lý số liệu Trắc địa - Bản đồ" - DPAG

30/05/2022

Tên nhóm: "Xử lý số liệu Trắc địa - Bản đồ" (tên Tiếng Anh : Data Processing for Advanced Geomatics; tên viết tắt: DPAG). Ngày thành lập: 11/5/2022