7. Nhóm nghiên cứu mạnh "Những tiến bộ trong khai thác mỏ bền vững và có trách nhiệm" - ISRM

16/06/2021

Tên nhóm: "Những tiến bộ trong khai thác mỏ bền vững và có trách nhiệm" (tên Tiếng Anh : Innovations for Sustainable and Responsible Mining; tên viết tắt: ISRM). Ngày thành lập: 14/6/2021

6. Nhóm nghiên cứu "Phát triển bền vững khoa học công nghệ mỏ và môi trường" - SDM

16/06/2021

Tên nhóm: "Phát triển bền vững khoa học công nghệ mỏ và môi trường" (tên Tiếng Anh: Sustainable Development of Mining Science, Technology and Environment; tên viết tắt: SDM). Ngày thành lập: 14/6/2021

5. Nhóm nghiên cứu "Khoa học Cơ bản và Ứng dụng cho sự phát triển bền vững" - BSASD

16/06/2021

Tên nhóm: Khoa học Cơ bản và Ứng dụng cho sự phát triển bền vững" (tên Tiếng Anh: Basic Science and Application for Sustainable Development; tên viết tắt: BSASD). Ngày thành lập: 14/6/2021

4. Nhóm nghiên cứu "Công nghệ tiên tiến trong chế biến khoáng sản và tái chế"- Minpro

16/06/2021

Nhóm nghiên cứu "Công nghệ tiên tiến trong chế biến khoáng sản và tái chế" (tên Tiếng Anh : Advanced Technologies in Mineral Processing and Recycling; tên viết tắt: MinPro). Ngày thành lập: 14/6/2021

3. Nhóm nghiên cứu "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Trắc địa - Bản đồ" - AIG

03/09/2020

Tên nhóm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Trắc địa - Bản đồ (tên Tiếng Anh: Artificial Intelligence in Geomatics - AIG)

2. Nhóm nghiên cứu mạnh "Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái đất"- ITAES

24/08/2020

Tên nhóm: Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các khoa học Trái đất (tên Tiếng Anh: Informatice technology and Applications for Earth Sciences - ITAES)

1. Nhóm nghiên cứu mạnh "Địa kỹ thuật, vật liệu và phát triển bền vững" - GCMS

31/05/2018

Tên nhóm: Địa kỹ thuật, vật liệu và phát triển bền vững (tên Tiếng Anh: Geotechnical Engineering, Construction Materials and Sustainability - GCMS)