17. Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu các quá trình hóa học xanh" - HUMG-GCP

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu các quá trình hóa học xanh" (tên Tiếng Anh : Investigation on green chemical processes; tên viết tắt: HUMG-GCP). Ngày thành lập: 11/5/2022

16. Nhóm nghiên cứu "Nghiên cứu về vật liệu tiên tiến trong xúc tác và hấp phụ" - AMCA

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu về vật liệu tiên tiến trong xúc tác và hấp phụ" (tên Tiếng Anh : Advanced Materials for Catalyst and Adsorption; tên viết tắt: AMCA). Ngày thành lập: 11/5/2022

15. Nhóm nghiên cứu "Nghiên cứu Dầu khí tích hợp" - IPR

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu Dầu khí tích hợp" (tên Tiếng Anh : Intergrated Petroleum Engineering; tên viết tắt: IPR). Ngày thành lập: 11/5/2022

14. Nhóm nghiên cứu "Bể, địa tầng và quá trình trầm tích" - BSSP

30/05/2022

Tên nhóm: "Bể, địa tầng và quá trình trầm tích" (tên Tiếng Anh: Basin, Stratigraphy and Sedimentary processes; tên viết tắt: BSSP). Ngày thành lập: 11/5/2022

13. Nhóm nghiên cứu "Nghiên cứu phát triển công nghệ quản lý và phân tích dữ liệu không gian địa lý" - GMA

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu phát triển công nghệ quản lý và phân tích dữ liệu không gian địa lý" (tên Tiếng Anh : Research and Development of Geospatial Data Management and Analysis Techniques; tên viết tắt: GMA). Ngày thành lập: 11/5/2022

12. Nhóm nghiên cứu "Xử lý số liệu Trắc địa - Bản đồ" - DPAG

30/05/2022

Tên nhóm: "Xử lý số liệu Trắc địa - Bản đồ" (tên Tiếng Anh : Data Processing for Advanced Geomatics; tên viết tắt: DPAG). Ngày thành lập: 11/5/2022

11. Nhóm nghiên cứu "Trắc địa cao cấp - môi trường" - GAE

30/05/2022

Tên nhóm: "Trắc địa cao cấp - Môi trường" (tên Tiếng Anh : Geodesy and Environment; tên viết tắt: GAE). Ngày thành lập: 11/5/2022

10. Nhóm nghiên cứu mạnh "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong Khoa học trái đất, Vật liệu và Môi trường" - HiTech-CEAE

30/05/2022

Tên nhóm: "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong Khoa học trái đất, Vật liệu và Môi trường" (tên Tiếng Anh: EResearch and Advanced Technology Applications in Environmental, Material and Earth Sciences: HiTech-CEAE). Ngày thành lập: 11/5/2022

9. Nhóm nghiên cứu "Địa chất công trình và Địa môi trường" - EEG

30/05/2022

Tên nhóm: "Địa chất công trình và Địa môi trường" (tên Tiếng Anh: Engineering and Geoenvironment: EEG). Ngày thành lập: 11/5/2022

8. Nhóm nghiên cứu mạnh "Kiến tạo và Địa động lực với Tài nguyên Địa chất, Môi trường và Phát triển bền vững" - TGREEN

30/05/2022

Tên nhóm: "Kiến tạo và Địa động lực với Tài nguyên Địa chất, Môi trường và Phát triển bền vững" (tên Tiếng Anh: Tectonics and Geodynamics for Geo-resources, Environment and Sustainable Development; tên viết tắt: TGREEN). Ngày thành lập: 11/5/2022