Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 31 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
796/QĐ-MĐC Ban hành Quy chế Giải thưởng Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
19/06/2018
782/QĐ-MĐC Thành lập Quỹ Tài năng Khoa học Công nghệ HUMG
15/06/2018
09/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30/03/2018
02/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26/01/2018
674/MĐC-KHQT Hướng dẫn xây dựng Nhóm nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất
07/11/2017
856/QĐ-MĐC Hướng dẫn tính khối lượng nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
03/07/2017
856/QĐ-MĐC Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ
03/07/2017
08/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
26/06/2017
40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
28/04/2017
03/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
03/04/2017