Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 29 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
31/12/2015
1804/QĐ-MĐC Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Cơ sở của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/12/2015
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
24/05/2015
99/2014/NĐ-CP Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
25/10/2014
12/204/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
30/05/2014
08/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
27/01/2014
56/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/12/2012
22/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
30/05/2011
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí
21/02/2011