Phát triển thành công gói thư viện mã nguồn mở “chuyentt/geojson_vi: GeoJSON package for Dart and Flutter developers (2020), doi:10.5281/zenodo.4269644”

19/01/2021

Để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi. để chia sẻ cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng trên toàn thế giới, được phát hành tại địa chỉ https://pub.dev/packages/geojson_vi.

https://pub.dev/packages/geojson_vi

Phòng KHCN

Các bài viết khác