Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-Bỉ giai đoạn 2024 - 2027

24/11/2023

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam-Bỉ giai đoạn 2024 - 2027. Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 24/12/2023

LĨNH VỰC ƯU TIÊN:

Các đề tài/dự án hợp tác phải thuộc một trong các lĩnh vực sau:

- Đa dạng sinh học (tập trung vào các hoạt động liên quan đến quản trị/bảo vệ và quản lý bảo tồn)

- Tai biến địa chất/di sản địa chất (Tập trung vào hệ sinh thái rừng ngập mặn và hệ sinh thái địa lý Karst, liên quan chặt chẽ đến mục tiêu của các chương trình MAB và IGGP UNESCO). 

Chi tiết xem Link trong thông báo !

Phòng KHCN