Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2024

13/05/2024

TT

Tên đề tài; mã số

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian

 thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

I

Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

1

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước vào việc giáo dục sinh viên Việt Nam hiện nay. B2024-MDA-01 Trần Thị Phúc An 01/2024 12/2025

 

2

Nghiên cứu chế tạo sơn lót bảo vệ chống ăn mòn thép CT3 trên cơ sở nhựa epoxy và chất ức chế hạt nano SiO2 biến tinhs,5-dinitrobenzoic axit. B2024-MDA-02 Hà Mạnh Hùng 01/2024 12/2025

 

3

Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo ổn định đường lò dọc vỉa trong trường hợp khai thác vỉa than gần nhau, dốc thoải vùng Quảng Ninh. B2024-MDA-03 Lê Quang Phục 01/2024 12/2025

 

4

Đánh giá triển vọng quặng vàng gốc trung tâm đới Trường Sơn trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm địa chất – quặng hóa, quy luật phân bố và mô hình tạo quặng vàng khu vực Me Xi, Quảng Trị. B2024-MDA-04 Lê Xuân Trường 01/2024 12/2025

 

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình khuếch tán Ca(OH)2­ và thấm ion Clo đến độ bền của bê tông cốt thép trong môi trường biển. B2024-MDA-05 Ngô Xuân Hùng 01/2024 12/2025

 

6

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính đất hiếm Nd. Eu phủ trên tro trấu, ứng dụng trong xử lý nước thả sinh hoạt phục vụ cho vùng núi và hải đảo. B2024-MDA-06 Nguyễn Hoàng Nam 01/2024 12/2025

 

7

Nghiên cứu ứng dụng tro trấu và tro rơm rạ  kết hợp với xi măng trong cải tạo nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình hạ tầng ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long. B2024.MDA-07 Nguyễn Thành Dương 01/2024 12/2025

 

8

Nghiên cứu ứng dụng điện toán đám mây và công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong quan trắc dao động thời gian thực công trình cầu dây văng ở Việt Nam. B2024.MDA-08 Nguyễn Việt Hà 01/2024 12/2025

 

9 Nghiên cứu sử dụng phương pháp học sâu để xây dựng quy trình tự động trích xuất đối tượng trực tiếp từ ảnh UAV. B2024-MDA-09 Phạm Trung Dũng 01/2024 12/2025  
10 Nghiên cứu chế tạo xanh vật liệu nanocomposite từ tính trên cơ sở khung hữu cơ – kim loại có hoạt tính quang xúc tác cao cho quá trình phân hủy vi nhựa từ nước thải. B2024-MDA-10 Phạm Xuân Núi 01/2024 12/2025  
11 Phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã trong các cơ sở giáo dục đại học Nguyễn Thị Hòa 01/2024 12/2025  
II Bộ Tài nguyên và Môi trường        
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo đến các tham số chuyển đổi giữa hệ tọa độ quốc gia, hệ tọa độ quốc tế và đề xuất giải pháp, xây dựng công cụ chuyển đổi tọa độ, độ sâu bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ theo mô hình mặt biển trung bình và mô hình mặt biển thấp nhất. TNMT.2024.04.09 Lê Thị Thanh Tâm 01/2024 12/2026  
2 Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam. TNMT.2023.02.28 Trần Thị Thu Hương 01/2024 12/2025  

P. KHCN