Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010

01/09/2015

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI KHCN, NCCB CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

bắt đầu

kết thúc

I

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

 

 

 

 

1

ĐTĐLG2007/44. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các giải pháp lưu giữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên

PGS.TS. Đoàn Văn Cánh

12/2007

6/2010

Đã nghiệm thu
2

ĐTĐL2008T/01. Nghiên cứu dự báo các ẩn họa gây nguy hiểm cho quá trình đào lò khai thác than vùng Quảng Ninh

PGS.TS. Nguyễn Quang Luật

01/2008

12/2010

Đã nghiệm thu

II

Các đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Nhà nước 

 

 

 

 

1

KC08.19/06-10. Nghiên cứu sự hình thành phân bố và đề xuất hệ phương pháp đánh giá và sử dụng nước ngầm vùng Karst Đông Bắc Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm

12/2007

12/2010

Đã nghiệm thu

2

KC09.01/06-10. Nghiên cứu đặc điểm địa chất – địa chất công trình thềm lục địa miền Trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển kinh tế biển 

GS.TSKH. Mai Thanh Tân

4/2007

4/2010

Đã nghiệm thu

III

Dự án SXTN 

 

 

 

 

1

DAĐL-2005/08. Hoàn thiện công nghệ và chế tạo thử nghiệm máy nổ mìn kỹ thuật số dùng trong công nghiệp mỏ

KS. Uông Văn Quang

2005

2006

Đã nghiệm thu

Phòng KHCN