Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025

02/07/2021

TT

Tên đề tài; mã số

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

I

Nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ khai khoáng do Bộ Công Thương quản lý

1

007.2021.CNKK.QG/HĐKHCN. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam

  PGS.TS. Triệu Hùng Trường

01/2021

12/2022

Đã nghiệm thu

2 ĐT.CNKK.QG.002/23. Nghiên cứu chế tạo phụ gia trên cơ sở graphene và chất lỏng ion dùng cho chất bôi trơn trong dung dịch khoan nhằm làm giảm ma sát, tăng hiệu quả khoan khai thác dầu khí PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy 3/2023 3/2025 Đang thực hiện
3 ĐT.CNKK.QG.004/23. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều độ tập trung hoạt động sản xuất cho mỏ lộ thiên khai thác khoáng sản TS Nguyễn Hoàng Long 3/2023 3/2025 Đang thực hiện
II Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia        
1 ĐTĐL.CN-32/21. Nghiên cứu công nghệ và chế tạo các vật liệu đa mao quản MSU/ZEOLITES từ nguyên liệu trong nước để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy chứa Clo (CL-POPS) trong môi trường nước, theo hướng không phát sinh ô nhiễm thứ cấp TS Nguyễn Thị Linh 10/2021 9/2024 Đang thực hiện
2 ĐTĐL.CN-85/21. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến xác định nguồn gốc, điều kiện thành tạo, quy luật phân bố và tiềm năng vàng ẩn sâu trong cấu trúc nếp lồi tây bắc Thanh Hóa GS.TS Trương Xuân Luận 10/2021 9/2024 Đang thực hiện
3 ĐTĐL.CN-86/21. Nghiên cứu xác định một số thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển vật chất trong đới bão hòa và không bão hòa nước để dự báo xâm nhập của một số kim loại nặng từ nguồn ô nhiễm vào các tầng chứa nước có thành tạo bở rời PGS.TS Nguyễn Văn Lâm 10/2021 9/2024 Đang thực hiện
4 ĐTĐL.CN-112/21. Nghiên cứu xác lập mô hình nguồn gốc và quy luật phân bố một số khoáng sản nội sinh có triển vọng khu vực địa khối Kon Tum PGS.TS Lương Quang Khang 11/2021 11/2024 Đang thực hiện

Phòng KHCN