Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025

02/07/2021

TT

Tên đề tài; mã số

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

I

Nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ khai khoáng do Bộ Công Thương quản lý

1

007.2021.CNKK.QG/HĐKHCN. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam

  PGS.TS. Triệu Hùng Trường

01/2021

12/2022

Đang thực hiện

Phòng KHCN