Hội thảo: “Địa chất công trình – Địa kỹ thuật với phát triển bền vững”

10/11/2011

Ngày 10 tháng 8 năm 2011, được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo khoa học “Địa chất công trình – Địa kỹ thuật với phát triển bền vững”. Hội thảo đã có mặt của 540 đại biểu trong và ngoài nước tham dự (trong đó có 2 đại biểu đến từ trường đại học Orleans, Cộng hòa Pháp). Hội thảo Địa chất công trình – Địa kỹ thuật với sự phát triển bền vững là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học trao đổi và thảo luận về những nguyên nhân liên quan đến các hoạt động kinh tế - công trình ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và chỉ ra những vấn đề của ĐCCT – ĐKT cần hướng tới, kể cả vấn đề đào tạo nguồn nhân lực về ĐCCT – ĐKT để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Một nội dung quan trọng của ĐCCT – ĐKT hướng tới là vấn đề ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế công trình đến biến đổi môi trường, đặc biệt là môi trường địa chất; Vấn đề nghiên cứu địa chất công trình để chống lại những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành ĐCCT – ĐKT cần giải quyết trong thời gian tới.

Ngày 10 tháng 8 năm 2011, được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo khoa học “Địa chất công trình – Địa kỹ thuật với phát triển bền vững”. Hội thảo đã có mặt của 540 đại biểu trong và ngoài nước tham dự (trong đó có 2 đại biểu đến từ trường đại học Orleans, Cộng hòa Pháp). Hội thảo Địa chất công trình – Địa kỹ thuật với sự phát triển bền vững là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học trao đổi và thảo luận về những nguyên nhân liên quan đến các hoạt động kinh tế - công trình ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững và chỉ ra những vấn đề của ĐCCT – ĐKT cần hướng tới, kể cả vấn đề đào tạo nguồn nhân lực về ĐCCT – ĐKT để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Một nội dung quan trọng của ĐCCT – ĐKT hướng tới là vấn đề ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế công trình đến biến đổi môi trường, đặc biệt là môi trường địa chất; Vấn đề nghiên cứu địa chất công trình để chống lại những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành ĐCCT – ĐKT cần giải quyết trong thời gian tới.