Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Địa chất

01/07/2007

Ngày 30/6/2007, Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ cấp Nhà nước đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ Địa chất cho NCS Đỗ Văn Bình, cán bộ giảng dạy Bộ môn Địa chất Thủy văn.

NCS Đỗ Văn Bình đã hoàn thành Luận án với đề tài Sự hình thành và phân bố của asen trong nước dưới đất trầm tích đệ tứ vùng Hà Nội. Đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa những ảnh hưởng của nó đến chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt. Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Bùi Học. Đây là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, được Hội đồng đánh giá cao. Với kết quả nghiên cứu đã đạt được, NCS Đỗ Văn Bình đã xứng đáng được trao học vị Tiến sỹ.

N.An