Công chức không được chơi game trong giờ làm việc

04/02/2008


Trong Chỉ thị 05 ban hành ngày 31/1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nhà nước phải quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan.


  Cán bộ, công chức không được sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi game trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực; phải có mặt đúng giờ tại công sở. Những người vi phạm thời gian làm việc sẽ không được xét thưởng.

Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các tiêu chuẩn, định mức sử dụng lao động, sử dụng thời gian lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Theo Lê Thanh(Pháp Luật TPHCM)