Huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng 2 Khu đô thị Đại học

06/02/2008

Về Đề án Huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học tại khu vực Tây Nam và xã Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì làm việc với các trường để thống nhất phương án di chuyển toàn bộ trường ra 2 Khu Đô thị Đại học; trên cơ sở đó, bổ sung vào Đề án giải pháp huy động vốn từ tài sản và đất đai của các trường tại cơ sở cũ.


Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội làm rõ giải pháp huy động vốn từ quỹ đất của 2 Khu Đô thị Đại học, bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai và Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hà Nội có ý kiến về vị trí đầu tư xây dựng 2 Khu Đô thị Đại học trên, trong đó làm rõ sự phù hợp của Dự án với Pháp lệnh Thủ đô, chiến lược và quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội trong dài hạn, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Website Chính phủ