171 hướng nghiên cứu trọng tâm (research fronts) năm 2021 trên thế giới

12/01/2022

Báo cáo mới của Clarivate và Chinese Academy of Sciences về 171 hướng nghiên cứu trọng tâm [research fronts] trên thế giới trong năm 2021, bao gồm 110 hướng nghiên cứu được chú ý nhất [hot fronts] và 61 hướng nghiên cứu mới nổi [emerging fronts]. Đây là những thông tin có thể hữu ích giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn xu thế phát triển trong KHCN ở từng lĩnh vực (chi tiết xem file đính kèm).

Phòng KHCN

File đính kèm