Kết quả xét công nhận đạt chức danh GS, PGS năm 2022

21/07/2022

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trên cơ sở kết quả xem xét và bỏ phiếu của Hội đồng, 05 ứng viên có tên sau đây đã đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư theo quy định và đạt đủ số phiếu tín nhiệm đề nghị lên Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét tiếp:

STT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Ngành, chuyên ngành

1

Lê Ngọc Ánh

04/03/1977

Khoa học trái đất/Phân tích Bể trầm tích và Địa chất dầu

2

Đặng Văn Kiên

25/03/1980

Mỏ/Kỹ thuật Xây dựng Công trình ngầm

3

Trần Quang Hiếu

23/09/1980

Mỏ/Cơ địa chất, phá huỷ đất đá, động lực học khí mỏ và vật lý nhiệt mỏ

4

Khương Thế Hùng

26/01/1979

Khoa học trái đất/Địa chất

5

Nguyễn Viết Nghĩa

18/07/1980

Khoa học trái đất/Trắc địa và Bản đồ

 

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Tổ Thư ký, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất (đ/c Hằng phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 04/8/2022./.

HĐGSCS

File đính kèm