Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

08/05/2023

Căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023. Ngày 08/5/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023, bao gồm những nhà khoa học có tên sau:

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

Ngày 08/5/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023, bao gồm những nhà khoa học có tên sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại,

đơn vị công tác

Chức danh

Ngành

1

Đỗ Ngọc Anh

BM Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

PGS

Mỏ

2

Hoàng Ngọc Hà

 BM Trắc địa Phổ thông và Sai số

GS

KH trái đất

3

Trần Thanh Hải

 BM Địa chất

GS

KH trái đất

4

Võ Trọng Hùng

 BM Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

GS

Mỏ

5

Bùi Xuân Nam

 BM Khai thác lộ thiên

GS

Mỏ

6

Nguyễn Đức Khoát

BM Tự động hoá Xí nghiệp Mỏ và Dầu khí

PGS

Mỏ

7

Nguyễn Thị Hoài Nga

 BM Quản trị doanh nghiệp Mỏ

PGS

Mỏ

8

Phạm Xuân Núi

 BM Lọc hóa dầu

PGS

Hóa học

9

Nguyễn Văn Sáng

 BM Trắc địa Cao cấp

PGS

KH trái đất

10

Trần Xuân Trường

BM Đo ảnh và Viễn thám

PGS

KH trái đất

11

Lê Đắc Tuyên

BM Vật lý

PGS

Vật lý

Vậy Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trong Trường về danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023.

Ý kiến phản ánh của đơn vị và cá nhân (nếu có) về danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, đề nghị gửi bằng văn bản về Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua phòng Tổ chức - Cán bộ trước 11h30 ngày 09/5/2023 (đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng nhận)./.

File đính kèm