Giai đoạn 2021-2025

25/03/2022

Giải thưởng KHCN các nhà khoa học và sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất được trao tặng trong giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2016-2020

01/06/2020

Giải thưởng KHCN các nhà khoa học và sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất được trao tặng trong giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2010-2015

01/06/2020

Giải thưởng các nhà khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được tôn vinh trong giai đoạn 2010-2015