TT Thông tin - Thư Viện

24/05/2019

Thư Viện:

Diện tích: 1600 m2, hàng chục ngàn tài liệu, giáo án, giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, luận án luận văn....

Phần mềm quản lý thư viện điện tử - thư viện số: KIPOS:

                                                                              (Trung tâm thông tin thư viện)

 

                                                                                    (Phòng Mượn/Trả Sách Tầng 1)                           

 

                                                     (Phòng Đọc Luận án, Luận văn và tra cứu Trực tuyến tầng 2)

 

                                                                     (Phòng Đọc tại chỗ tầng 3)

 

 

 

Thông tin - Thư viện