Ký túc xá

24/05/2019

KÝ TÚC XÁ KHU A

                                                                                                      Ký túc xá D1

 

 

                                                                                                     Ký túc xá D2

 

 

                                                                                                  Ký túc xá D2

 

 

                                                                                                  Ký túc xá D1 và D2

 

 

 

                                                                                KTX sinh viên nước ngoài

 

 

                                                                                 KTX sinh viên nước ngoài

                                                                                KTX sinh viên nước ngoài

KÝ TÚC XÁ KHU B

 

                                                                                    Ký túc xá D3 và giảng đường nhà G khu B

 

 

                                                                                  Phòng ở sinh viên ký túc xá D3

 

 

                                                                                                  Ký túc xá D3

 

 

                                                                                                 Ký túc xá D3

 

 

                                                                                                Ký túc xá D4