Triết lý giáo dục của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

25/08/2020

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

GIAI ĐOẠN 2020 - 2030, TẦM NHÌN 2045

 

"NHÂN VĂN - KHAI PHÓNG - HỘI NHẬP"

 

1. Nhân văn

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo người học vừa có kiến thức chuyên sâu, có khát vọng vươn lên, có phẩm giá, tình cảm, văn hóa tốt.

2. Khai phóng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cung cấp, trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng toàn diện, năng lực thích ứng linh hoạt trong bất cứ môi trường làm việc nào, có đạo đức tốt, phát triển phong cách và lối sống có trách nhiệm với xã hội.

3. Hội nhập

Tăng cường kết nối giữa Nhà trường với các cá nhân, tổ chức có liên quan, tiếp thu các chuẩn mực, giá trị văn hóa, sản phẩm khoa học tiến bộ của thế giới để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường./.