Quản lý công nghiệp

02/08/2021


 

 

Tên chương trình: CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Loại hình đào tạo: Chính quy

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản lý công nghiệp

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Tổng khối lượng: 121 tín chỉ

Các chuyên ngành đào tạo dự kiến:

- Logicstics và quản lý chuỗi cung ứng (751060101)

- Quản lý công nghiệp (751060102)

1. Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu chung

   - Đào tạo cử nhân Quản lý công nghiệp có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về ngành quản lý công nghiệp; có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về ngành quản lý công nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ quản lý của đất nước.

- Cử nhân quản lý công nghiệp với vốn kiến thức lý thuyết rộng, cơ bản và có định hướng, với khả năng thực hành tốt, có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng, luôn biến động, có thể hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc cao học cao hơn.

b. Mục tiêu cụ thể

   MT1. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp về khoa học cơ bản, kiến thức tổng quan về ngành quản lý công nghiệp

   MT2. Vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ bản, kiến cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp công nghiệp như các bài toán tối ưu, bài toàn cung cầu, cấu trúc, cũng như trợ giúp các nhà quản trị ra các quyết định quản trị.

   MT3. Nắm bắt được các kiến thức trong các lĩnh vực cụ thể như hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh và điều độ sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị sản xuất, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường…

   MT4. Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng: giao tiếp bằng ngoại ngữ, làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; sẵn sàng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

  Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kĩ năng và thái độ như sau:

2.1. Kiến thức

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương

   C1. Có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng;

   C2. Vận dụng kiến thức toán học, kinh tế và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực quản  lý công nghiệp;

   C3. Có kiến thức về các vấn đề đương đại.

b. Khối kiến thức cơ sở ngành

   C4. Có kiến thức các môn học cơ sở ngành kinh tế, quản lý để vận dụng vào quản lý các hoạt động công nghiệp.

   C5. Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kinh tế, kỹ thuật lên các doanh nghiệp công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.

c. Khối kiến thức chuyên ngành

   C6. Nắm vững kiến thức chuyên ngành về quản lý công nghiệp để vận dụng vào quản lý công nghiệp nói chung và thực hiện các hoạt động quản lý cụ thể như hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị công nghệ;

   C7. Có kiến thức về phân tích, thiết kế một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong sản xuất và dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, và phát triển bền vững

2.2. Kỹ năng

a. Kỹ năng cứng

   C8. Thiết kế và tiến hành thí nghiệm để thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực quản lý công nghiệp;

   C9. Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành các hoạt động quản lý doanh nghiệp công nghiệp

b. Kỹ năng mềm

   C10. Hoạt động hiệu quả trong các nhóm đa ngành để hoàn thành một mục đích chung;

   C11. Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kinh tế và kỹ thuật trong  quản  lý công  nghiệp;

   C12. Đọc, viết và trình bày các hoạt động quản lý công nghiệp một cách hiệu quả;

   C13. Khả năng học tập suốt đời.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

   C14. Có tư tưởng chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, nắm và tuân thủ pháp luật;

   C15. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội;

   C16. Nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời

2.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ sư kế hoạch, kỹ sư quản lý kho, kỹ sư bảo trì, kỹ sư kiểm soát/quản lý chất lượng,… trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ

- Quản đốc phân xưởng, giám sát sản xuất, quản lý dự án, quản lý nhân sự,…trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp

- Trở thành nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực quản lý công nghiệp ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, nghề

HUMG