Đề cử giải thưởng Engaged Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021

22/11/2021

Chương trình Giải thưởng Engaged Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021 là một khởi xướng của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – Vietnam Campus Engage (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

VNES - Vietnam Network of Engaged Scholars là Mạng lưới các học giả (giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục đại học liên quan Service Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL) tại các cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam. VNES hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - Vietnam Campus Engage (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). Các hoạt động và hỗ trợ thành viên của VNES:

1. Nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL dưới nhiều hình thức như thảo luận nhóm, nhóm/cộng đồng học tập (learning communities), hội thảo, webinars, cung cấp tài liệu và các khóa tập huấn liên quan SL/CEL.

2. Các khoản tài trợ nhỏ; các gói tư vấn; các giải thưởng khuyến khích nỗ lực của các học giả thành viên mạng lưới; hỗ trợ thành viên phát triển môn học SL/CEL; các nghiên cứu, dự án SL/CEL và các cơ hội nâng cao năng lực khác sẽ thường xuyên được công bố trên các phương tiện truyền thông của mạng lưới.

3. Kết nối chia sẻ, hỗ trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL bao gồm hỗ trợ truyền thông khuyến khích thành tựu của các thành viên và đơn vị thành viên mạng lưới; truyền thông tăng nhận thức, khuyến khích phát triển SL/CEL và truyền thông vận động chính sách hỗ trợ SL/CEL.

Đăng ký tham gia thành viên của Mạng lưới VNES tại:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJjkdY58wypdLmjUPvcdwKFSDb7wruVz2MKKII0M4IGwYQA/viewform 

 

Ngoài sự tôn vinh và quảng bá cho hoạt động/khởi xướng học tập, nghiên cứu thông qua Học thông qua phục vụ cộng đồng (Service-Learning/Community-Engaged Learning SL/CEL) của học giả – thành viên VNES, giải thưởng bao gồm khoản hỗ trợ tài chính nhỏ nhằm khuyến khích các học giả phát triển và duy trì các khởi xướng này. Hơn thế, VNES ghi nhận thành tựu và chia sẻ thông tin những thành tựu này đến với toàn mạng lưới và đông đảo công chúng nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động SL/CEL tại các cơ sở giáo dục đại học cũng như khuyến khích phát triển quan hệ đối tác đại học-cộng đồng.

Thời hạn nộp đơn đề cử: 17:00 Ngày 15/12/2021

Cơ cấu giải thưởng: 

1. Giải Engaged Achievement: dành cho các tập thể (các chương trình/dự án quy mô lớn do bộ môn, khoa, ngành trung tâm… thuộc trường đại học/cao đẳng. Giá trị giải thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

2. Giải Engaged Scholar: dành cho các cá nhân/nhóm quy mô nhỏ (Các môn học/hoạt động/dự án ở quy mô nhỏ do 1 giảng viên hoặc một nhóm giảng viên thuộc trường đại học/cao đẳng). Sinh viên/nhóm sinh viên cũng có thể được đề cử nếu là dự án xuất sắc do sinh viên khởi xướng. Giá trị giải thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

Thông tin chi tiết về chương trình xin mời xem tại file đính kèm.

P. HTQT

File đính kèm