Thông báo Về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố Hà Nội năm 2022

27/05/2021

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành văn bản số 810/SKHCN-KHTC ngày 20/5/2021 về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2022.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu BM-01-ĐXĐT/ĐA, BM-02-ĐXDAP tại Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố.

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, biểu tổng hợp được đóng thành 02 quyển, kèm theo công văn của đơn vị và gửi về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trước ngày 20/6/2021 (Khu liên cơ quan 258 Võ Chí Công, Hà Nội; bản mềm gửi về e-mail: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn).

Mọi phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội - ĐT: 024 3353184 để được giải đáp.

Phòng KHCN

Các bài viết khác