Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

26/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài Trường

            Căn cứ Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

            Ngày 22/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 254/QĐ-MĐC ngày 14/4/2022 đã họp xem xét, trao đổi thảo luận công khai, bỏ phiếu tín nhiệm và thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm 05 ứng viên (có danh sách kèm theo).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Trường Đại học Mỏ - Địa chất (phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 10/05/2022./.

DANH SÁCH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số 225/MĐC-TCCB ngày 25 tháng 4 năm 2022)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh bổ nhiệm

Ngành

Đơn vị công tác

1

Lê Hồng Anh

17/10/1980

PGS

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

2

Bùi Trường Sơn

20/02/1969

PGS

Khoa học trái đất

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3

Nguyễn Văn Thịnh

10/07/1975

PGS

Mỏ

Khoa Dầu khí

4

Vũ Kim Thư

27/02/1976

PGS

Hóa học

Khoa Khoa học cơ bản

5

Nguyễn Anh Tuấn

08/01/1980

PGS

Mỏ

Khoa Mỏ

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)