Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2023

19/06/2023

Căn cứ Quyết định Số 486/QĐ-MĐC ngày 10/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

Ngày 19/6/2023 Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký Quyết định Số 705/QĐ-MĐC về việc kiện toàn Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023, gồm các cán bộ có tên trong danh sách sau:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2023

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại,

đơn vị công tác

Chức danh

Ngành

1

Đỗ Ngọc Anh

BM Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

PGS

Mỏ

2

Hoàng Ngọc Hà

 BM Trắc địa Phổ thông và Sai số

GS

KH trái đất

3

Trần Thanh Hải

 BM Địa chất

GS

KH trái đất

4

Võ Trọng Hùng

 BM Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ

GS

Mỏ

5

Phạm Văn Hoà

 BM Khai thác lộ thiên

PGS

Mỏ

6

Nguyễn Đức Khoát

BM Tự động hoá Xí nghiệp Mỏ và Dầu khí

PGS

Mỏ

7

Nguyễn Thị Hoài Nga

 BM Quản trị doanh nghiệp Mỏ

PGS

Mỏ

8

Phạm Xuân Núi

 BM Lọc hóa dầu

PGS

Hóa học

9

Nguyễn Văn Sáng

 BM Trắc địa Cao cấp

PGS

KH trái đất

10

Trần Xuân Trường

BM Đo ảnh và Viễn thám

PGS

KH trái đất

11

Lê Đắc Tuyên

BM Vật lý

PGS

Vật lý

 

Chi tiết xem file đính kèm

 

File đính kèm