Thông báo về việc đề cử bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

09/06/2023

Ngày 09/6/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023 như sau:

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Công văn số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

Căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023,

Ngày 09/6/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử bổ sung thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023 như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại,

đơn vị công tác

Chức danh

Ngành

1

Phạm Văn Hòa

BM Khai thác lộ thiên

PGS

Mỏ

Vậy Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trong Trường về danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023.

Ý kiến phản ánh của đơn vị và cá nhân (nếu có) về danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, đề nghị gửi bằng văn bản về Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua phòng Tổ chức - Cán bộ trước 11h30 ngày 15/6/2023 (đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng nhận)./.

File đính kèm