Thông báo kết quả bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023

08/12/2023

Ngày 08/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 1962/QĐ-MĐC ngày 01/12/2023 đã họp xem xét, trao đổi thảo luận công khai, bỏ phiếu tín nhiệm và thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm 09 ứng viên (có danh sách kèm theo).

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trong và ngoài Trường

     Căn cứ Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

 Ngày 08/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 1962/QĐ-MĐC ngày 01/12/2023 đã họp xem xét, trao đổi thảo luận công khai, bỏ phiếu tín nhiệm và thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm 09 ứng viên (có danh sách kèm theo).

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh bổ nhiệm

Ngành/chuyên ngành

Đơn vị công tác

1

Lê Tiến Dũng

11/10/1985

PGS

Mỏ/Khai thác mỏ

Khoa Mỏ

2

Bùi Văn Đức

19/05/1982

PGS

Khoa học trái đất/Địa kỹ thuật xây dựng

Khoa Xây dựng

3

Phạm Quốc Khánh

02/9/1978

PGS

Khoa học trái đất/Trắc địa và Bản đồ

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đại

4

Nguyễn Quốc Long

27/01/1980

PGS

Khoa học trái đất/ Trắc địa và Bản đồ

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đại

5

Nguyễn Chí Thành

01/9/1983

PGS

Mỏ/Xây dựng CTN&Mỏ

Khoa Xây dựng

6

Lê Xuân Thành

06/08/1979

PGS

Mỏ/Kỹ thuật điện

Khoa Cơ - Điện

7

Lê Minh Thống

6/10/1981

PGS

Kinh tế/Kinh tế học

Khoa Kinh tế và QTKD

8

Phạm Đức Thọ

03/3/1983

PGS

Giao thông vận tải/Vật liệu và kết cấu

Khoa Xây dựng

9

Vũ Trung Tiến

14/04/1980

PGS

Mỏ/Khai thác mỏ

Khoa Mỏ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Trường Đại học Mỏ - Địa chất (phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 23/12/2023./.