Chương trình tài trợ “Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu” thuộc Quỹ International Science Partnership Fund (ISPF) do Hội đồng Anh triển khai

17/01/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất trân trọng thông báo chương trình tài trợ “Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu” thuộc Quỹ International Science Partnership Fund (ISPF) do Hội đồng Anh triển khai. Việt Nam là một trong những nước tham gia chương trình lần này.

Chương trình sẽ cung cấp tài trợ mồi – tối đa 80.000 Bảng trong 24 tháng để thực hiện các dự án hợp tác Việt – Anh nhằm khởi động các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu mới; tăng cường các mối quan hệ hợp tác trước đây; thúc đẩy việc hợp tác chuyển giao tri thức sang các tổ chức phi hàn lâm; hoặc thúc đẩy các local Hubs trong một số ngành cụ thể.

 

Lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam:

 

- Resilient Planet: Clean Energy, Extreme weather and climate, Agri-tech, Environmental resilience

- Transformative Technologies: Artificial Intelligence, Quantum, Engineering biology, Semi-conductors, Future telecommunications

- Healthy People, Animals and Plants: Biosecurity and Pathogen detection, Global Health and Pandemics, Genomics and digital health, Antimicrobial Resistance (AMR), Social determinants of health

- Tomorrows Talent: Research Capacity, Research Systems, Research Pipeline.

 

 

Hồ sơ đăng ký: một Viện/Trường UK kết hợp một Viện/Trường Việt Nam. Hồ sơ do Viện/Trường UK chủ trì và nộp.

 

Hạn đăng ký: 12/3/2024.

 

Thông tin chi tiết có tại: https://opportunities-insight.britishcouncil.org/news/opportunities/grants-international-research-collaborations 

 

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học quan tâm đến chương trình, vui lòng liên hệ với Phòng Hợp tác quốc tế (ic@humg.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục đăng ký.