Thông báo Kết quả xét công nhận đạt chức dang Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

19/07/2024

Căn cứ các quy định về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, ngày 19 tháng 7 năm 2024 Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024 đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024 như sau:

21/05/2024

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024

20/05/2024

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Hiều trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024, gồm các viên chức có tên trong danh sách kèm theo.

Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024

17/05/2024

Ngày 16/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2024 như danh sách kèm theo.

Thông báo kết quả bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023

08/12/2023

Ngày 08/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định số 1962/QĐ-MĐC ngày 01/12/2023 đã họp xem xét, trao đổi thảo luận công khai, bỏ phiếu tín nhiệm và thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm 09 ứng viên (có danh sách kèm theo).

Thông báo xét bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2023

01/12/2023

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐT ngày 21/4/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc của từng vị trí việc làm trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2023 - 2025, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm.

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất

24/07/2023

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2023

19/06/2023

Căn cứ Quyết định Số 486/QĐ-MĐC ngày 10/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023