Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

12/05/2023

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2023

12/05/2023

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023, gồm các cán bộ có tên trong danh sách kèm theo

Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

08/05/2023

Căn cứ nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023. Ngày 08/5/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2023, bao gồm những nhà khoa học có tên sau:

Thông báo về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022

09/12/2022

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm,

Kết quả xét công nhận đạt chức danh GS, PGS năm 2022

21/07/2022

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở 2022

24/05/2022

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022

24/05/2022

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022

Thông báo danh sách thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022

18/05/2022

Ngày 17/5/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường đã họp và thống nhất công khai danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2022, bao gồm những nhà khoa học có tên trong danh sách kèm theo.

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

26/04/2022

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.