Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

31/03/2021

Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các viện, trường, trung tâm nghiên cứu,…đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 với những nội dung, hình thức cụ thể như sau:

1. Căn cứ xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022 - Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Kế hoạch hoạt động KH&CN giai đoạn 05 năm hoặc 10 năm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. - Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 05 năm hoặc 10 năm của tỉnh. - Những vấn đề KH&CN quan trọng nhằm giải quyết những nhiệm vụ của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN hoặc các nhiệm vụ KH&CN đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

2. Yêu cầu, nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng Việc xác định đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị phải phù hợp với định hướng và tiến độ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ thông báo hướng dẫn, cụ thể như sau: - Có đủ căn cứ về tính cấp thiết, triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. - Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả tạo ra được các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, các tổ chức, đơn vị cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ 2 khoa học và công nghệ hoàn thành. Cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra. - Đối với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học và các tổ chức khoa học công nghệ ngoài tỉnh tùy theo năng lực thực hiện nhiệm vụ khoa học ở từng lĩnh vực khi xây dựng đề xuất nhiệm vụ cần phải có sự tìm hiểu, khảo sát điều kiện thực tế tại tỉnh Ninh Bình và gửi đề xuất nhiệm vụ đến các sở, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp (tổ chức dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu) trên địa bàn tỉnh để đề xuất đặt hàng.

3. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Hồ sơ đề xuất đặt hàng được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình. Số lượng hồ sơ: 01 bộ, hồ sơ bao gồm:

3.1. Phiếu đề xuất đặt hàng (được lập theo 01 trong 03 mẫu sau): - Đề tài khoa học và công nghệ theo Mẫu A1- ĐXNV - Dự án sản xuất thử nghiệm theo Mẫu A2- ĐXNV - Dự án khoa học và công nghệ theo Mẫu A3- ĐXNV

3.2. Văn bản đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và tổng hợp danh mục đề xuất đặt hàng theo Mẫu A4-THĐXĐH. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xác định đề xuất đặt hàng và tổng hợp đề xuất đặt hàng trong phạm vi được giao quản lý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 04 năm 2021. - Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, Số 23, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Gửi kèm theo File mềm theo địa chỉ: phongkhoahocninhbinh@gmail.com)

Mọi chi tiết xin liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình theo số máy 0229.3873621 để được giải đáp./

Phòng KHCN