Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2022

31/12/2021

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố; Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếpthực hiện trong kế hoạch năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2022 để các tổ chức và cá nhân có năng lực, có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, văn bản pháp quy và các thông tin khác có liên quan đề nghị liên hệ trực tiếp:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Khu liên cơ quan Thành phố, số 258 đường Võ Chí Công,

phường Xuân La,quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33553184- Phòng Quản lý khoa học

Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 27/01/2022, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 27/01/2022.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 5354/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND Thành phố;

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND Thành phố;

- Thông báosố 2421/TB-SKHCN ngày 27/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

- 6. BM 06 BHS

- 7. BM 07 ĐON

- 8. BM 08 TMĐT.KHCN

- 9. BM 09 TMĐT.XHNV-ĐA

- 10. BM 10 TMDA.SXTN

- 12. BM 12 TTTC

- 13. BM 13 LLCN

- 14. BM 14 PHNC

- Tổng hợp biểu mẫu (file.doc)

Phòng KHCN