Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố 2023 (TP Hà Nội)

29/04/2022

Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2023 của Thành phố Hà Nội theo đúng các quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn dưới luật đã có hiệu lực; căn cứ vào nội dung văn bản số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023; văn bản số 3553/VP-KGVX ngày 15/4/2022 của Văn phòng UBND Thành phố; Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2023.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây !

/documents/5365497/40496752/662.QLKH_signed.pdf

Phòng KHCN