Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GDĐT năm 2024

19/05/2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 2234/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 (công văn kèm theo).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo để các đơn vị, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư 11) có đủ năng lực thực hiện đề tài trong danh mục đề tài KHCN cấp bộ tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11.

1. Đối với thuyết minh đề tài: yêu cầu thực hiện đúng tên, định hướng mục tiêu và kết quả, sản phẩm theo danh mục đề tài KHCN cấp bộ đặt hàng tại Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 (sau đây gọi là Quyết định 1393).

 2. Kinh phí thực hiện đề tài:

- Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục kèm quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT.

- Kinh phí từ nguồn khác: Khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài có huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài (không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài, nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành).

Cơ sở lập dự toán đề tài: xem hướng dẫn tại phụ lục 1 của công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023.

Lưu ý:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Định mức thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài cấp bộ thực hiện tối đa bằng 70% định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là căn cứ để dự toàn chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức, hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu, thuê chuyên gia.

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn nội dung được thực hiện theo quy định và sắp xếp theo thứ tự sau:

3.1. Thuyết minh đề tài (mẫu 6 - Thông tư 11);

3.2. Bản giải trình chi tiết các khoản chi;

3.3. Bản cam kết hỗ trợ kinh phí từ nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có) (nêu rõ số kinh phí hỗ trợ) áp dụng đối với đề tài có kinh phí từ nguồn khác;

3.4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

3.5. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (mẫu 7 - Thông tư 11).

4. Số lượng hồ sơ: 08 bộ (1 bản gốc và 07 bản sao).

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16h00 ngày 24/5/2023

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phòng 307, tầng 3, nhà 12 tầng, Tel: 024. 38386 437

+ File điện tử của hồ sơ định dạng PDF, Word gửi về địa chỉ email:  khoahoccongnghe@humg.edu.vn

Văn bản và các biểu mẫu: xem tại HUMG eOFFICE/ hoặc http://humg.edu.vn/nghien-cuu/Pages/thong-bao.aspx.

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, Nhà trường chỉ xem xét và đưa vào tuyển chọn thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện đúng thời gian và quy định nêu trên./.

Phòng KHCN

File đính kèm