Các chương trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn và đề án cấp quốc gia mới được phê duyệt

26/09/2023

Trường đại học Mỏ - Địa chất giới thiệu các chương trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn và đề án cấp quốc gia mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt gần đây. Các đơn vị và nhà khoa học trong toàn Trường tham khảo để chuẩn bị và có đề xuất nhiệm vụ thuộc các chương trình, đề án theo thông báo kêu gọi.

1. Chương trình KC.01/21-30: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh” (Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022);

 

2. Chương trình KC.02/21-30: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu” (Quyết định số 1216/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2022)

 

3. Chương trình KC.05/21-30: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng” (Quyết định số  1217/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2022)

 

4. Chương trình KC.06/21-30: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường" (Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2022);

 

5. Chương trình KC.07/21-30: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biên, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp" (Quyết định số 1252/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2022);

 

6. Chương trình KC.08/21-30: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” (Quyết định số 1033/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022);

 

7. Chương trình KC.09/21-30: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển” (Quyết định số 1034/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022);

 

8. Chương trình KC.11/21-30: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm" (Quyết định số 1255/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2022).

 

9. Chương trình KC.121/21-30: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học" (Quyết định số 1253/QĐ-BKHCN ngày 14/7/2022);

 

10. Chương trình KX.01/21-30: “Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới” (Quyết định số 1031/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022);

 

11. Chương trình KX.03/21-30: “Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phụ vục vụ phát triển đất nước” (Quyết định số 1032/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022);

 

12. Chương trình KX.05/21-30: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới” (Quyết định số 1030/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022);

 

13. Chương trình KX.06/21-30: “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhắm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” (Quyết định số 1029/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022);

 

14. Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 (Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 26/7/2022);

 

15. Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022)

 

16. Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022).

Phòng KHCN