Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2022-MDA-06 do TS Đỗ Ngọc Thái làm chủ nhiệm

28/03/2024

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở  đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận" mã số B2022-MDA-06 do TS Đỗ Ngọc Thái làm chủ nhiệm

Mã số: B2022-MDA-06
Thời gian thực hiện: 2022-2023 (gia hạn đến tháng 6/2024)
Chủ nhiệm đề tài: TS Đỗ Ngọc Thái
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian nghiệm thu: 14h00' ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội
Trân trọng kính mời các đại biểu và nhà khoa học quan tâm tới dự.

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài

Phân tích và đánh giá được ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận

Tính mới và sáng tạo:

Các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá đầy đủ những yếu tố ảnh hưởng của điều kiện tải trọng động đất, môi trường khối đất, kết cấu công trình ngầm và sự tồn tại của công trình lân cận đến ứng xử của hai đường hầm đào song song gần nhau trong đô thị và tương tác giữa chúng sau khi thi công chịu tải trọng động đất. Từ đó làm cơ sở nâng cao chất lượng, độ an toàn của các công trình ngầm sẽ được xây dựng trong tương lai

Kết quả nghiên cứu:

- Tổng quan phương pháp tính toán kết cấu chống đường hầm tàu điện ngầm chịu tải trọng động đất.

- Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song đào gần nhau chịu ảnh hưởng của công trình lân cận trong điều kiện tải trọng tĩnh.

- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố vị trí tương đối giữa hai đường hầm và sự tồn tại của các công trình lân cận như tầng hầm, kết cấu móng đến ứng xử của hai đường hầm trong điều kiện tải trọng tĩnh.

- Nghiên cứu ứng xử của hai đường hầm tàu điện ngầm đặt song song gần nhau trong đô thị chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận.

- Nghiên cứu đánh giá các thông số ảnh hưởng của các yếu tố vị trí tương đối giữa hai đường hầm và sự tồn tại của các công trình lân cận như tầng hầm, kết cấu móng đến ứng xử của hai đường hầm trong điều kiện tải trọng động đất.

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu để tính toán kết cấu chống đường hầm cho điều kiện xây dựng một đoạn đường hầm tàu điện ngầm tuyến số 3: Nhổn - Ga Hà Nội, thành phố Hà Nội và một đoạn đường hầm tàu điện ngầm tuyến số 1: Bến Thành – Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố vị trí tương đối giữa hai đường hầm và sự tồn tại của các công trình lân cận như tầng hầm, kết cấu móng đến ứng xử của hai đường hầm chịu tải trọng động đất trong điều kiện xây dựng đường hầm tàu điện ngầm tuyến số 3: Nhổn - Ga Hà Nội, thành phố Hà Nội và đường hầm tàu điện ngầm tuyến số 1: Bến Thành – Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.

 Sản phẩm của đề tài:

 Sản phẩm khoa học

- 02 bài báo ISI: bao gồm: 01 bài báo ISI-Q1/Q2 (được chấp nhận đăng); 01 bài báo ISI-Q3/Q4 (được chấp nhận đăng).

- 02 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được tính điểm của HĐGSNN

Sản phẩm đào tạo:

- Đào tạo 01 thạc sĩ

Sản phẩm ứng dụng:

- 01 Mô hình số phân tích ứng xử của hai đường hầm đặt song song gần nhau chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận.

- 01 Tài liệu hướng dẫn tính toán vỏ chống đường hầm chịu tác dụng của tải trọng động đất.

Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Phương thức chuyển giao

+ Các sản phẩm của đề tài được chuyển giao và lưu trữ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

+ Các sản phẩm của đề tài được chuyển giao cho các nhà khoa học, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình ngầm của các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học đào tạo về lĩnh vực xây dựng; các vụ, cục chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải thông qua hình thức hội thảo tập trung hoặc lớp tập huấn.

+ Chương trình phần mềm sẽ được chuyển giao cho các đơn vị quan tâm không nằm trong các đơn vị ứng dụng sản phẩm của đề tài bằng phương thức ký hợp đồng kinh tế. Địa chỉ ứng dụng Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Công ty cổ phần Fecon, Viện Khoa học công nghệ Mỏ và các đơn vị khác liên quan.

Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

+ Cung cấp thêm các tài liệu về tính toán nội lực, chuyển vị của vỏ chống hai đường hầm song song chịu tải trọng động đất có tính đến ảnh hưởng của công trình lân cận.

+ Tài liệu nghiên cứu điều kiện sử dụng các sơ đồ bố trí hai đường hầm song song gần nhau trong điều kiện xây dựng đô thị.

+ Các sản phẩm khoa học được công bố của đề tài cũng góp phần làm tăng uy tín của các cơ sở giáo dục đại học.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan Tiếp cận phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới hiện nay theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại và phần mềm mô phỏng trong nghiên cứu tính toán thiết kế công trình ngầm.

Đối với phát triển kinh tế-xã hội. Sản phẩm đề tài là công cụ tính toán hữu ích cho các cơ quan hoạt động trong thiết kế, thi công, quản lý các công trình ngầm trong điều kiện đô thị. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu.

+ Với tổ chức chủ trì: giúp nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học công nghệ cho tập thể cán bộ tham gia. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

+ Với cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: là tài liệu tham khảo hữu ích, là công cụ có thể sử dụng trực tiếp trong thiết kế kết cấu chống đường hầm tàu điện ngầm.

Phòng KHCN