Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ GDĐT năm 2025.

06/05/2024

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 2030/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025 (công văn và danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn kèm theo).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo để các đơn vị, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư 11) có đủ năng lực thực hiện đề tài trong danh mục đề tài KHCN cấp bộ tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ tuyển chọn được quy định tại Điều 15, Điều 16 Thông tư số 11.

1. Đối với thuyết minh đề tài: yêu cầu thực hiện đúng tên, định hướng mục tiêu và kết quả, sản phẩm theo danh mục đề tài KHCN cấp bộ đặt hàng tại Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2024.

 2. Kinh phí thực hiện đề tài:

- Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục kèm quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT.

- Kinh phí từ nguồn khác: Khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài có huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài (không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài, nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành).

Cơ sở lập dự toán đề tài:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 4466/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành ban hành (Phụ lục 1).

b) Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19 Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ từng đề tài được thực hiện theo quy định và sắp xếp theo thứ tự sau:

3.1. Thuyết minh đề tài (mẫu 6 - Thông tư 11);

3.2. Dự toán chi tiết các khoản chi (theo mẫu tại phụ lục 2);

3.3. Bản cam kết hỗ trợ kinh phí từ nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có) (nêu rõ số kinh phí hỗ trợ) áp dụng đối với đề tài có kinh phí từ nguồn khác;

3.4. Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

3.5. Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (mẫu 7 - Thông tư 11).

4. Số lượng hồ sơ: 08 bộ (1 bản gốc và 07 bản sao).

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16h00 ngày 13/5/2024

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phòng 307, tầng 3, nhà 12 tầng, Tel: 024. 38386 437

+ File điện tử của hồ sơ định dạng PDF gửi về địa chỉ email:  khoahoccongnghe@humg.edu.vn

Văn bản và các biểu mẫu: xem tại HUMG eOFFICE/ hoặc

http://humg.edu.vn/nghien-cuu/Pages/thong-bao.aspx.

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, Nhà trường chỉ xem xét và đưa vào tuyển chọn thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện đúng thời gian và quy định nêu trên./.

P. KHCN

File đính kèm