Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 7 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
768/QĐ-MĐC Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất
15/09/2021
1740/QĐ-MĐC Về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
26/11/2018
296/QĐ-MĐC Về việc ban hành văn bản họp hội đồng đánh giá tốt nghiệp theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
30/03/2015
276/QĐ-MĐC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ
12/03/2015
388/2013/QĐ-ĐTĐH Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy
18/04/2013
08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học
18/06/2012
08/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)
17/02/2011